Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO) informujemy, iż:

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Przemeks "Jakub Sołtysiak" z siedzibą w Poznaniu pod adresem ul. Stanisława Matyi 2 (lokal A08), 61-586 Poznań, zarejestrowane w Poznaniu (zwane dalej: Administratorem).
 2. Dane osobowe są zabezpieczone i przetwarzane zgodnie z wymogami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) („RODO”).
 3. Administrator chroni prywatność Klientów, czego konsekwencją jest staranny dobór środków technicznych i organizacyjnych zapewniający minimalizację ryzyk związanych z podstawowymi atrybutami bezpieczeństwa (poufność, dostępność i integralność) przetwarzanych przez Administratora danych osobowych Klientów.
 4. Dane osobowe mogą być przetwarzane jedynie przez osoby, którym udzielono upoważnienia do przetwarzania danych osobowych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem korzystania z Serwisu, w tym świadczenia przez Administratora usługi wymiany waluty.
 6. Dane osobowe podane przez Klientów będą przetwarzane przez Administratora w następujących celach:
  • w celu korzystania z Serwisu na podstawie zainteresowania Klientów ofertą Administratora, w tym świadczenia usługi wymiany waluty (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • w celu wykonania obowiązku prawnego nałożonego na Administratora, w szczególności obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • w celu oferowania Klientom bezpośrednio usług własnych Administratora (marketing bezpośredni), co jest prawnie uzasadnionym interesem Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
 7. Administrator przetwarza następujące kategorie danych:
  • w przypadku osoby fizycznej są to takie dane jak: imię, nazwisko, adres zamieszkania (kod pocztowy, miejscowość, ulica, numer domu), PESEL, numer telefonu komórkowego; w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą - dodatkowo pełna nazwa prowadzonej działalności, numer identyfikacji podatkowej (NIP) oraz adres głównego miejsca wykonywania działalności gospodarczej,
  • w przypadku osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, adres siedziby, NIP i REGON, dane reprezentanta takie jak imię, nazwisko, nr telefonu komórkowego, adres zamieszkania PESEL.
  • W uzasadnionych prawem przypadkach Administrator może przetwarzać serię i numer dokumentu tożsamości.
 8. Dane osobowe Klientów gromadzone w związku z realizowanymi transakcjami będą przechowywane przez okres korzystania z Serwisu lub okres niezbędny do świadczenia usługi wymiany waluty. Natomiast dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. W przypadku usługi wymiany waluty dane osobowe Klientów są przetwarzane do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z tego tytułu. Podstawowe dane kontaktowe są przechowywane przez Administratora dla potrzeb marketingu bezpośredniego do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem takiego przetwarzania lub cofnięcia zgody, jeśli przetwarzanie danych odbywało się na podstawie tzw. zgody marketingowej.
 9. Administrator może udostępniać dane osobowe Klientów swoim podwykonawcom tj. podmiotom, z których korzysta przy przetwarzaniu danych w szczególności dostawcom usług IT, hostingodawcy poczty elektronicznej czy hostingodawcy serwerów. Niezależnie od powyższego dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym organom wymiaru sprawiedliwości.
 10. Administrator nie przekazuje danych osobowych Klientów poza terytorium Polski.
 11. Administrator informuje o przysługującym prawie:
  • dostępu do swoich danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, do usunięcia danych w przypadkach określonych w art. 17 RODO,
  • do przeniesienia danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) i b) RODO, do innego administratora, jeżeli jest to możliwe technicznie oraz prawo do otrzymania kopii danych w ustrukturyzowanym formacie, przy czym z niniejszego prawa można skorzystać wyłącznie, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany,
  • do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, w przypadku jej wyrażenia, przy czym cofnięcie tej zgody nie wpływa na zgodność z prawem dotychczasowego przetwarzania tych danych,
  • do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl.
 12. Wszelkie zapytania dotyczące zasad zachowania poufności, ochrony i przetwarzania danych osobowych w ramach usługi powinny być kierowane na adres korespondencyjny (poczta tradycyjna):

  P.W. PRZEMEKS
  ul. Stanisława Matyi 2 (lokal A08)
  65-001 Poznań
  lub adres e-mail: kontakt@kantorprzemeks.online.